Τελικό έγγραφο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ διαφορετικών τύπων οργανισμών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις περιοχές Velenje Σλοβενίας, Σύρου – Ελλάδας, Ludbreg – Κροατίας και Κοτσάνης – Βόρειας Μακεδονίας

Το έγγραφο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της εφαρμογής καινοτόμων και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον καθορισμό νέων (κυρίως βασισμένων στις ΤΠΕ) εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Πόροι ανοιχτής εκπαίδευσης, επαυξημένη πραγματικότητα ή/και εκπαιδευτικό λογισμικό βασισμένο στην εικονική πραγματικότητα κ. .) και την εφαρμογή τους σε ειδικά δημιουργημένες δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης σε εταίρους του έργου και άλλα σχολεία.