Youth Exchange “YOU get FaMILIAR: YOUth For MedIa LIterAcy”

 

Καλύπτεται το 100% του κόστους διαμονής και διατροφής και μέχρι 80 ευρώ ταξιδιωτικών εξόδων.

Μέρος: Λάρισα, Ελλάδα
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 14-21 Οκτωβρίου 2017
Συμμετέχοντες: 8 άτομα ηλικίας 17-27 ετών
Χωρίς κόστος συμμετοχής

Η ελεύθερη έκφραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελευθερία της έκφρασης στην κοινωνία, είναι απαραίτητα στοιχεία σε μια υγιή δημοκρατία. Είναι δύσκολο να φανταστούμε τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές κοινωνίες χωρίς μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο έντυπος τύπος και το ίντερνετ είναι οι βασικές πηγές ενημέρωσης των πολιτών. Η δημοκρατία και οι δημοκρατικές κοινωνίες δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ελευθερία στον λόγο και την έκφραση. Τα ΜΜΕ πολλές φορές αποκαλούνται και «τέταρτη εξουσία» με τη λογική ότι όλες οι εξουσίες (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) υπάρχουν για τον ίδιο σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Παραδείγματα από την σύγχρονη ιστορία δείχνουν ότι τα ΜΜΕ συνέβαλαν στην δημοκρατικοποίηση χωρών, όπως για παράδειγμα στην ανατολική Ευρώπη κατά τη διάρκεια και μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια όμως ώρα υπάρχουν παραδείγματα κρατικής προπαγάνδας που διαδίδονται από τα εθνικά ΜΜΕ με στόχο την επιρροή των πολιτών. Οι τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Γερμανία και Εσθονία, έχουν παραδείγματα όπου τα ΜΜΕ συνέβαλαν στην δημοκρατικοποίηση τους, αλλά και παραδείγματα όπου συνέβαλαν στην δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ τους.

Τον Νοέμβριο του 2016, μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου¹ που διεξήχθη σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ με  θέμα τον πλουραλισμό των ΜΜΕ ενημέρωσης και τη δημοκρατία έδειξε ενδιαφέροντα ευρήματα για τους Ευρωπαίους και τα εθνικά τους μέσα ενημέρωσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες (38%) συμφώνησαν ότι τα εθνικά μέσα ενημέρωσης παρείχαν πληροφορίες χωρίς πολιτικές πιέσεις ή άλλες πιέσεις, ενώ η πλειοψηφία τείνει να διαφωνεί (57%). Υπάρχουν μόνο 9 κράτη μέλη στα οποία συμφωνεί η πλειοψηφία. Όσον αφορά τους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σχεδόν οι μισοί από αυτούς (45%) θεωρούν ότι τα εθνικά τους μέσα ενημέρωσης είναι τόσο ελεύθερα και ανεξάρτητα όσο πριν από πέντε χρόνια, ενώ το 18% λέει ότι είναι πιο ελεύθερα και ανεξάρτητα και το 28% πιστεύει ότι είναι λιγότερο.

“YOU get FaMILIAR: YOUth For MedIa LIterAcy” είναι μια 8-ήμερη ανταλλαγή νέων από 4 χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία και Εσθονία) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Νεολαία – Βασική Δράση 1. Το πρόγραμμα έχει στόχο να μελετήσει την ιστορία των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ εστιάζοντας σε συγκεκριμένα παραδείγματα που θα επιλεγούν από τους νέους συμμετέχοντες, αναλύοντας το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο και τα αποτελέσματα τους. Κατανοώντας τον ρόλο τον ΜΜΕ, μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα στην κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι νέοι θα κατανοήσουν τον πλουραλισμό και την ελευθερία των ΜΜΕ, θα ενισχυθεί η παιδεία στα ΜΜΕ και θα αναπτύξουν κριτική σκέψη για τα ΜΜΕ. Οι νέοι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και οπτικές και θα προσπαθήσουν να ορίσουν κοινές δημοκρατικές Ευρωπαϊκές αξίες.

  1. http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/media/surveyKy/2119

Στόχοι του προγράμματος:

– ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αναγνώριση προπαγάνδας και ρητορικής μίσους στα ΜΜΕ μέσω της κριτικής σκέψης

-ευαισθητοποίηση για τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς των ΜΜΕ ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν και να αναθεωρήσουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους σχετικά με την ανεξαρτησία τους

-ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με την ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων για σημαντικά γεγονότα της ΕΕ που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των νέων

-προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων και της ενδυνάμωσης των νέων, προωθώντας τις αξίες της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία

– ενημέρωση και υποστήριξη των συμμετεχόντων ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από το πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία

Προφίλ συμμετεχόντων: 

Νέοι από 17 έως 27 ετών

Να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για τα ΜΜΕ και την δημοσιογραφία

Να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για blogs και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο ενημέρωσης

Να θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν τον ιστορικό ρόλο των ΜΜΕ στις χώρες τους και στην ΕΕ

Να έχουν βασικό επίπεδο αγγλικών

Να επιθυμούν να εργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον και σε όλα τα στάδια του προγράμματος

Να έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος

Αιτήσεις συμμετοχής έως 25 Σεπτεμβρίου 2017: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZREO5egOUB-egBMEfv8hDo8CxOGpERmP5p-GIAtWzNPBnA/viewform

English Description: 

Free and open media and freedom of expression in media and society, are essential to a healthy democracy. It is hard to imagine modern European societies without mass communication media. Television, radio, press and internet are the main sources of information for citizens. Democracy and democratic societies are impossible without free media. Media, especially news media, are so powerful that they are often called “the fourth estate”. There are examples in history that mass media contributed to democratisation processes, as seen for example in Eastern Europe during and after the Soviet Union’s collapse. At the same time however, there are examples of state propaganda disseminated by national media to keep the country’s citizens in line. On the one hand, in the four countries participating in this project, Greece, Estonia, Germany and Hungary, media contribute in their democratisation processes, and on the other hand they contribute to create conflicts between them, and affect their common EU history.

In November 2016, an interesting Eurobarometer survey¹ which was carried out in 28 EU member states, about media pluralism and democracy showed interesting key finds about Europeans and their national media. In a European level almost four in ten respondents (38%) agreed their national media provided information free from political or commercial pressure with the majority tending to disagree (57%). There are only 9 Member States where the majority agree. Regarding national broadcasters, almost half of them (45%) think their national media to be as free and independent as they were five years ago, while 18% say it is more free and independent, and 28% think it is less so. Just over a third of respondents agree their national public service media are free from political pressure (35%), but the majority (60%) tends to disagree.

Based on this survey, there are some interesting finds about the participating countries of this project. In 27 member states, the majority of respondents agree that their national media provide a diversity of views and opinions, with the only exception being Greece, where 48% agree (in Hungary 61% agree, in Estonia 75% and in Germany 79%). Respondents in Greece (28%) and Hungary (23%) are the most likely to say their national media are providing less diversity of views and opinions, compared to five years ago (in Estonia 10% and Germany 19%). Also respondents in Germany (9%), Greece and Hungary (both 12%) are the least likely to think their national media are now more free and independent than they were five years ago (in Estonia 25%). In addition, the majority of respondents in Greece (59%) and Hungary (52%) think newspapers are unreliable (in Germany 28% and in Estonia 32%).

“YOU get FaMILIAR: YOUth For MedIa LIterAcy” is an 8-day (6 working+2 travel days) and 4-country (Greece, Germany, Hungary and Estonia) youth exchange (Key Action 1 Erasmus+) project aiming to follow media’s history in Europe by targeting some significant examples chosen by the youngsters in each participant country and to outline their cultural, social, economical and political background and consequences. By understanding media’s role for specific important events in each participating country, youngsters will try to understand the importance of media plurality and freedom, to enhance media literacy and to develop critical thinking about media. Young participants will share ideas, opinions and perceptions and they will try to define common European values of freedom and democracy.

  1. http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/media/surveyKy/2119

Objectives:

-developing the competences of the participants on identifying media’s propaganda and hate speech through critical thinking

-increasing awareness of the national and European media regulators and to provide the participants the opportunity to express and review their opinions and thoughts about its independence

-fostering intercultural communication and better understanding of European identity by exchanging different perspectives of important EU events that affect youngsters everyday lives

-support active youth participation and youth empowerment by promoting EU values of human rights, solidarity and democracy

-motivating participants to use the possibilities offered by the Erasmus+ Youth program

Activities and methods: 

-Getting to know each other and team building activities

-Search about their own countries and their media and general information about partner countries

-Discuss about the collected information and find out whether any stereotypes in connection with partner countries through media

-Local visit in a local TV channel and Municipal radio and meeting with journalists and people working on media

-Create a youth blog

-Day trip to Volos (to the sea!)

8 young people from each country and 1 team leader for each team without age limits (in total: 36)

Profile of participants:

 
-Young people between 17 and 27 years old

-To have a personal interest on media and journalism

-To have a personal interest on blogging and social media as a tool for newsfeed

-To want to deepen their understanding and knowledge about media historical role on in their countries and in EU

-To have at least a basic level of English

-To be committed to work on an international environment and follow all the project’s phases (planning, preparation, implementation of the application form, mobility, follow-up)

-To have the chance to multiply the outcomes of youth exchange

Application form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZREO5egOUB-egBMEfv8hDo8CxOGpERmP5p-GIAtWzNPBnA/viewform

 

Τhe program is financed by INEDIVIM and Erasmus plus.