Πρόσκληση συμμετοχής στο Forum για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εκπαίδευση στην Ιθαγένεια.

Πρόσκληση συμμετοχής στο Forum για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εκπαίδευση στην Ιθαγένεια. Το Forum θα συγκεντρώσει έως και 300 συμμετέχοντες (offline και online) που εμπλέκονται στο HRE/EDC με νέους και παιδιά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ΜΚΟ, εκπαιδευτικές αρχές και ινστιτούτα, ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεις νεολαίας και άλλα δίκτυα. Αυτό το Forum συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Εκπαίδευση και Νεολαία) και το Τμήμα Πολιτικής για τη Νεολαία και την Παγκόσμια Πολιτική Υπηρεσία της ιταλικής κυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία (Ευρωπαϊκό Γραφείο και Ιταλικό τμήμα), την πόλη του Τορίνο, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Ιταλίας και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Η δραστηριότητα οργανώνεται στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία κατέστησε την πολιτική για τη νεολαία μία από τις στρατηγικές της προτεραιότητες.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω

We are pleased to send you enclosed the call for participant for the Forum on Human Rights and Citizenship Education. The forum will bring together up to 300 participants (offline and online) who are involved in HRE/EDC with young people and children in different settings – NGOs, education authorities, formal education, human rights institutions, youth organisations and networks. Prior to the Forum the Council of Europe will carry out a review of the implementation of the Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE), which will be presented and discussed during the event. By looking at the present and future of citizenship and human rights education in Europe, the forum aims at strengthening the quality, recognition, sustainability and outreach of EDC/HRE. This forum is co-organised by the Council of Europe (Education and the Youth sectors) and the Department for Youth Policy and the Universal Civic Service of the Italian government, in cooperation with Amnesty International (European Office and Italian section), the City of Turin, the National Youth Council of Italy and the European Youth Forum. The activity is organised within the Italian Presidency in the Council of Europe, which made youth policy one of its strategic priorities.

Thank you for disseminating this call among your contacts and partners who should be interested by the activity. Applications should be submitted online by 31 January 2022. Click here.